Política de Privadesa

Dades del responsable del tractament

Raó Social: Associació Catalana de Metges Forenses.
NIF: G58293333.
Domicili: C. Casanova, 143. 08036 - Barcelona.
Email: correu@acmf.cat
Pàgina web: acmf.cat

Normativa aplicable

La nostra Política de Privadesa s'ha dissenyat d'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades de la UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), amb la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, i la normativa de desenvolupament.

L'Associació podrà modificar aquesta política de privadesa per adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d'interpretació de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Aquestes condicions de privadesa podran ser complementades per l'Avís Legal, Política de Cookies i les Condicions Generals que, si escau, es recullin per a la venda de determinats productes o serveis, si aquest accés suposa alguna especialitat en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Finalitat del tractament de les dades personals

El tractament que realitzem de les vostres dades personals respon a les següents finalitats:

 1. Gestionar el que vostè sol·licita a través del formulari de contacte.
 2. Gestionar el que heu sol·licitat a través del formulari d'alta a l'Associació.

Legitimació per tractar les dades recollides

 1. Formulari de contacte: La legitimació per al tractament de les vostres dades és el vostre consentiment exprés en el moment de facilitar-nos la informació, manifestat a través del marcatge de la casella d'acceptació corresponent.
 2. Formulari d'alta a l'Associació: La legitimació per al tractament de les vostres dades és el vostre consentiment exprés en el moment de facilitar-nos la informació, manifestat a través del marcatge de la casella d'acceptació corresponent.

Per quant de temps conservarem les vostres dades?

 1. Formulari de contacte: Conservarem les vostres dades personals des que ens doneu el vostre consentiment fins que ho revoqui o bé sol·liciteu la limitació del tractament. En aquests casos, mantindrem les vostres dades de manera bloquejada durant els terminis legalment exigits.
 2. Formulari d'alta a l'Associació: Conservarem les vostres dades personals des que ens doneu el vostre consentiment fins que ho revoqui o bé sol·liciteu la limitació del tractament. En aquests casos, mantindrem les vostres dades de manera bloquejada durant els terminis legalment exigits.

Cessions

Les vostres dades no seran cedides excepte:

 • Compliment d'obligacions legals
 • A tercers en cas que sigui imprescindible per a la prestació dels nostres serveis.

Transferències internacionals

No es faran transferències internacionals.

Mesures de seguretat

Dins del nostre compromís per garantir la seguretat i confidencialitat de les vostres dades de caràcter personal, us informem que s'han adoptat les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la vostra alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposats. Això no obstant, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Podeu obtenir més informació sobre les mesures de seguretat que apliquem contactant amb nosaltres als canals indicats a l'inici de la present Política de Privadesa a l'apartat d'identificació del Responsable del tractament.

Legalitat en l'aportació de dades personals

L'usuari garanteix que les dades aportades són vertaderes, exactes, completes i actualitzades, i és responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que es pugui ocasionar com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació. En el cas que les dades aportades pertanyessin a un tercer, igualment garanteix que ha informat el tercer dels aspectes continguts en aquesta Política de Privadesa i obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a Associació Catalana de Metges Forenses per als fins assenyalats.

Drets de l'interessat

L'interessat té els següents drets quant al tractament de les seves dades personals, i podrà exercitar-les dirigint-se davant del Responsable del Tractament:

 • Si la base jurídica del seu tractament és el consentiment, dret a retirar-lo en qualsevol moment, sense que això pugui afectar el tractament previ a la seva retirada.
 • Dret a sol·licitar l'accés a les vostres dades personals.
 • Dret a sol·licitar-ne la rectificació si són inexactes, o bé sol·licitar-ne la supressió (per exemple, si considera que ja no són necessaris per als fins que van ser recollits).
 • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament, sempre que es compleixi alguna de les condicions previstes a la normativa, cas en què únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
 • Dret a oposar-se al tractament, i en aquest cas deixarem de tractar les seves dades per a aquesta finalitat, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Dret a la portabilitat de les dades.
 • Dret a presentar una reclamació davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (autoritat de control en matèria de protecció de dades competent), especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets: www.aepd.es.