Avís Legal i Condicions Generals d'Ús del Lloc Web

1. Informació general

Aquestes Condicions Generals regulen l'ús (incloent-hi el mer accés) i el funcionament del lloc web d'acmf.cat

En compliment del que preveu la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, el lloc web acmf.cat és propietat d'Associació Catalana de Metges Forenses (d'ara endavant, ACMF) , inscrita al Registre d'Associacions de Barcelona, amb domicili a efectes de notificacions al C. Casanova, 143, 08036 - Barcelona, NIF G58293333 i correu electrònic correu@acmf.cat

2. Acceptació de les condicions d'ús

La utilització d'aquest lloc web atribueix al navegant la condició d'usuari del lloc, la qual cosa implica l'adhesió a les presents Condicions Generals a la versió publicada en el moment en què s'hi accedeixi. Per això, ACMF recomana a l'Usuari llegir-les atentament cada vegada que accedeixi al lloc web.

En conseqüència, serà responsabilitat de tot visitant i/o Usuari l'atenta lectura de les presents Condicions Generals d'ús vigents en cadascuna de les ocasions en què accedeixi a aquest lloc Web, per la qual cosa si aquest no està d'acord amb qualsevol de les condicions aquí disposades, cal abstenir-se respecte a l'ús del present lloc web.

ACMF podrà alterar en qualsevol moment i sense previ avís a l'usuari, el disseny, presentació i/o configuració del lloc web, així com alguns o tots els continguts, i modificar les condicions generals i/o condicions particulars requerides per utilitzar-los.

3. Ús de la pàgina web

L'Usuari és conscient i accepta voluntàriament i expressament que l'ús del lloc web acmf.cat es realitza en tot cas sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

En la utilització del lloc acmf.cat, l'Usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués fer malbé la imatge, els interessos i els drets d'ACMF o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el lloc, o que impedís, de qualsevol manera, la normal utilització del lloc.

Els continguts del lloc acmf.cat són posats a disposició de l'usuari amb informació procedent tant de fonts pròpies com de tercers.

La inclusió de continguts al lloc acmf.cat no constitueix de cap manera la prestació d'un servei. L'usuari reconeix que, en la mesura que l'aplicació del dret a casos concrets no és automàtica, pot variar en funció de circumstàncies molt diverses. Per això, ACMF desaconsella a l'Usuari la presa de decisions sobre la base de la informació recollida als Continguts sense obtenir un assessorament professional adequat.

ACMF no serà responsable de l'ús que facin tercers de la informació publicada al portal, ni tampoc dels danys soferts o pèrdues econòmiques que, de forma directa o indirecta, produeixin o puguin produir perjudicis econòmics, materials o sobre dades, provocats per l'ús d'aquesta informació.

4. Propietat industrial i intel·lectual

L'Usuari reconeix i accepta mitjançant aquestes Condicions Generals que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i/o qualssevol altres elements inserits en aquest lloc web (incloent sense limitació, marques, logotips, noms comercials, textos, imatges, gràfics, dissenys, sons, bases de dades, programari, diagrames de flux, presentació, "look-and-feel", àudio i vídeo), són propietat exclusiva d'ACMF i/o de tercers, els quals tenen el dret exclusiu d'utilitzar-los en el trànsit econòmic.

En cap cas l'accés al lloc web implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial dels drets esmentats, llevat que s'estableixi expressament el contrari. Les presents Condicions Generals d'Ús del lloc web no confereixen als Usuaris cap altre dret d'utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del lloc web i/o dels seus continguts diferents dels aquí previstos expressament. Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol dret estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per ACMF o el tercer titular dels drets afectats.

Les reclamacions que poguessin interposar-se els Usuaris o tercers en relació amb possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial sobre qualsevol dels continguts d'aquest lloc web hauran d'adreçar-se a la següent adreça de correu electrònic correu@acmf.cat amb la informació següent :

  1. Nom i cognoms, adreça postal i adreça de correu electrònic de l'afectat o, si escau, de la persona autoritzada per actuar en nom seu, indicant el títol en virtut del qual ostenta la representació (d'ara endavant, el reclamant).
  2. Declaració per part del reclamant en què afirmi ser el titular dels drets suposadament infringits, incloent-hi la signatura, física o digital.
  3. Descripció precisa dels continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual suposadament infringits, així com la seva ubicació exacta dins el lloc web.
  4. Declaració expressa per part del reclamant que la utilització dels continguts s'ha realitzat sense el consentiment del titular dels drets suposadament infringits.

4.1 Noms de Domini

En el mateix sentit del referit a lapartat anterior, el nom de domini acmf.catm i tots aquells que serveixin per accedir de forma directa al present lloc són de titularitat exclusiva dACMF. La indeguda utilització dels mateixos en el trànsit econòmic suposaria una infracció dels drets conferits pel seu registre i serà perseguit pels mitjans previstos a la normativa legal.

4.2 Drets d'Autor

Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, sons, vídeos, animacions, enregistraments, programes d'ordinador, codis font i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest lloc, així com el propi lloc en conjunt, com obra artística multimèdia, estan protegits com a drets d'autor per la legislació en matèria de propietat intel·lectual.

4.3 Ús Personal

ACMF autoritza els usuaris a utilitzar, visualitzar, obtenir una còpia temporal, descarregar i emmagatzemar els continguts i/o els elements inserits al lloc web exclusivament per al seu ús personal, privat i no lucratiu; sempre que en tot cas se n'indiqui l'origen i/o l'autor i que, si s'escau, aparegui el símbol del copyright i/o notes de propietat industrial dels seus titulars.

Queda terminantment prohibida la utilització d'aquests elements, la seva reproducció, comunicació i/o distribució amb fins comercials o lucratius, així com la seva modificació, alteració o descompilació.

QPer a qualsevol altre ús diferent dels expressament permesos, caldrà obtenir el consentiment previ per escrit del titular dels drets de què es tracti.

4.4 Reserva d'accions

L'Usuari d'aquest lloc web es compromet a respectar els drets enunciats ia evitar qualsevol actuació que els pugui perjudicar, reservant-se en tot cas ACMF l'exercici de tots els mitjans o accions legals que li corresponguin en defensa dels seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial.

5. Exclusió de garanties i responsabilitat

5.1 Exclusió de garanties i de responsabilitat pel funcionament del Portal

ACMF no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del lloc web. Així mateix, ACMF no serà en cap cas responsable per qualsevol dany i perjudici que es pugui derivar de:

  1. La manca de disponibilitat o accessibilitat al lloc web;
  2. La interrupció en el funcionament del lloc web o errors informàtics, avaries telefòniques, desconnexions, retards o bloquejos causats per deficiències o sobrecàrregues a les línies telefòniques, al sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics produïts en el curs del seu funcionament;
  3. La manca didoneïtat del lloc web per a les necessitats específiques dels Usuaris i;
  4. Altres danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions no autoritzades alienes al control dACMF

No es garanteix l'absència de virus ni d'altres elements al lloc web introduïts per tercers aliens a ACMF que puguin produir alteracions als sistemes físics o lògics dels Usuaris o als documents electrònics i fitxers emmagatzemats als seus sistemes.

ACMF adopta diverses mesures de protecció per protegir el lloc web i els continguts contra atacs informàtics de tercers. Tot i això, ACMF no garanteix que tercers no autoritzats no puguin tenir accés al tipus d'ús del lloc web que fa l'Usuari o les condicions, característiques i circumstàncies en les quals es realitza aquest ús. En conseqüència, no serà en cap cas responsable dels danys i perjudicis que es puguin derivar del dit accés no autoritzat.

5.2 Exclusió de garanties i de responsabilitat per la utilització del Portal dels serveis i dels continguts pels Usuaris

ACMF no es farà responsable en cap cas de l'ús que els Usuaris i/o tercers poguessin fer del lloc web o els continguts, ni dels danys i perjudicis que se'n poguessin derivar.

ACMF exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin deure's a la utilització dels serveis i dels continguts per part dels Usuaris o que puguin deure's a la manca de veracitat, vigència, exhaustivitat i/o autenticitat de la informació que els Usuaris proporcionen sobre si mateixos i en particular, encara que no de forma exclusiva, pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin ser deguts a la suplantació de la personalitat d'un tercer efectuada per un Usuari en qualsevol classe de comunicació realitzada a través del portal.

5.3 Exclusió de garanties i de responsabilitat pels Continguts

ACMF no serà en cap cas responsable de qualsevol dany i perjudici que poguessin derivar-se de:

  1. Els danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la manca de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels continguts.
  2. La inadequació per a qualsevol propòsit i la defraudació de les expectatives generades pels continguts.

6. Dades de caràcter personal

Pel sol fet de visitar el lloc web acmf.cat no queda registrada de forma automàtica cap dada de caràcter personal que identifiqui un Usuari. No obstant això, hi ha determinada informació de caràcter no personal i no identificable amb un Usuari concret que es pot recollir i quedar gravada als servidors d'Internet d'ACMF (per exemple, tipus de navegador d'Internet de l'Usuari i sistema operatiu de l'Usuari) amb l'objecte de millorar la navegació de l'Usuari i la gestió del lloc web acmf.cat

ACMF podrà requerir de l'Usuari certes dades de caràcter personal per a la utilització de determinats continguts o serveis, complint en tot moment el Reglament UE 2016/679 i Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals.

7. Modificació i terminació de serveis

La durada d'aquest lloc web és, en principi, indeterminada, però ACMF es reserva el dret de modificar, suspendre o donar per acabada la prestació dels seus serveis, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, així com les presents Condicions Generals.

8. Llei i Jurisdicció aplicable

Aquestes Condicions Generals d'Ús es regeixen per les lleis espanyoles. Qualsevol controvèrsia en relació amb el lloc web d'acmf.cat se substancirà davant la jurisdicció espanyola, i les parts se sotmetran als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, i els seus superiors jeràrquics, amb expressa renúncia a altres furs si el tinguessin i fossin diferents dels ressenyats.

La manera més senzilla i eficaç per sol·licitar qualsevol aclariment, o per formular qualsevol tipus de queixa, suggeriment o comentari, és mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça correu@acmf.cat

El fet d'accedir a aquest lloc web i fer-lo servir implica que accepta aquestes Condicions Generals.

Copyright 2023. Associació Catalana de Metges Forenses. Tots els drets reservats i registrats. Prohibida la reproducció total o parcial.