ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE METGES FORENSES

L’Associació Catalana de Metges Forenses (ACMF) va néixer l'any 1.986 amb l'ànim i l'esperit de perseguir la màxima eficàcia i optimització de la funció formativa i científica de la Medicina Forense en l'àmbit territorial de Catalunya. Avui dia, els mateixos ànims i l’esperit continuen ben vius. Malgrat això, atesos els nombrosos canvis de tipus organitzatius que s’han succeït en el camp de la Medicina Forense i la situació derivada de la recent aprovació d’acord amb l’article 1 dels estatuts de l’Associació Nacional de Metges Forenses (ANMF) i arran de l'assemblea de l’ACMF de data 8 d'octubre de 2008 on es va decidir que tots els membres de l'ACMF ho seran alhora de l'ANMF, és necessària l’aprovació d’uns Nous Estatuts de l’Associació Catalana de Metges Forenses que s‘adeqüin als temps actuals i a aquesta nova situació.

Títol primer – Constitució i finalitats

Article 1.
L’ACMF es constitueix com a organisme científic sense ànim de lucre amb la finalitat de promoure l’estudi, investigació i desenvolupament de la Medicina Legal i Forense i el desenvolupament professional dels metges forenses.

Article 2.
L’organització de l’Associació Catalana tindrà com a objectiu, dins del seu àmbit territorial:

 1. Patrocinar els interessos dels metges forenses i promoure les accions encaminades a millorar l’activitat professional tant individual com col·lectiva, assumint les funcions que se’n puguin derivar.
 2. Formular els projectes, reglaments i altres normatives que l’Associació Catalana jutgi oportuns per una major eficàcia de la medicina forense.
 3. Proposar modificacions dels projectes, reglaments i altres normatives que l’Associació Catalana jutgi oportuns per una major eficàcia de la medicina forense.
 4. Dur a terme les activitats de caràcter científic, tècnic i de cooperació que els associats creguin oportunes.
 5. Col·laborar amb les diferents Administracions en tot allò que pugui contribuir al millor funcionament de la justícia i de la medicina legal i forense.
 6. Col·laborar amb el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya en tots els aspectes relacionats amb la pràctica de la medicina forense a Catalunya.
 7. Organització de les Jornades Catalanes d’Actualització en Medicina Forense i Simposi de Valoració del Dany Corporal.

Article 3.
L’àmbit territorial de l’Associació Catalana de Metges Forenses serà Catalunya. A més a més, com a part integrant de l’Associació Nacional de Metges Forenses (ANMF), i d’acord amb l’article 13 del seu reglament, seran membres de la Junta Directiva els Presidents de les Associacions Autonòmiques de Metges Forenses o les persones en qui deleguin que voluntàriament hagin decidit en Assemblea que els seus associats ho siguin alhora de la ANMF, com és el cas de l’ACMF.

Article 4.
Podrà pertànyer a l’ACMF qualsevol metge forense, ja sigui titular (en actiu o en excedència), jubilat o interí o qualsevol professional que, tenint vinculació amb les Ciències Forenses desitgi formar part de l’Associació (vinculació que haurà de ser estudiada i aprovada per la Junta Directiva).
Els metges forenses interins hauran d’acreditar un temps mínim d’activitat ininterrompuda de sis mesos en l’exercici de la professió en el moment de l’acreditació,per poder formar part de l’associació i hauran de notificar el seu cessament, cas que es produeixi, a la Junta.
Per a pertànyer a l’ACMF, caldrà sol·licitar-ho mitjançant un escrit dirigit al President de la Junta Directiva, especificant el càrrec i altres dades de filiació. Un cop admesos,tindran els mateixos drets i obligacions que la resta d’associats.

Article 5.
Els metges forenses que pertanyin a l’Associació tenen l’obligació d’abonar les quotes ordinàries i extraordinàries que l’Associació acordi, d’acord amb les prescripcions d’aquests Estatuts.
De les quotes satisfetes, se’n deduirà i lliurarà la part corresponent a l’ANMF, en virtut de l’acord establert amb la mateixa. La quantitat a satisfer a l’ANMF, serà proposada per la Junta i ratificada en Assemblea Ordinària.

Article 6.
Els metges forenses jubilats només hauran d’abonar la meitat de la quota.

Article 7.
Els associats que no compleixin els preceptes d’aquest Reglament i els acords de l’Associació perdran, previ expedient resolt per la Junta Directiva, tots els drets que els corresponguin com associats.

Article 8.
L’Associació Catalana de Metges Forenses tindrà la missió d’orientar als seus associats per al millor compliment dels serveis que tenen encarregats i la pràctica de l’exercici professional.

Títol segon – Organització

Article 9.
L’Associació està organitzada en:

 1. Junta Directiva.
 2. Junta General.

Article 10.
La Junta General és l’organisme suprem de l’Associació i està constituïda per tots els associats, i els seus acords només podran ésser modificats per una altra Junta General. La Junta General es reunirà, com a mínim, un cop a l’any. La Junta General només podrà prendre acords respecte als assumptes assenyalats a l’ordre del dia que seran informats amb 15 dies d’anticipació. No obstant la Junta General podrà discutir i votar les proposicions que siguin presentades en la mateixa, previ acord de que són preses en consideració, però en cap cas aquestes deliberacions podran celebrar-se amb antelació a les assenyalades en l’ordre del dia.

Article 11.
La Junta Directiva fixarà la data de la reunió i els temes a tractar.
L’ordre del dia es regularà de la següent manera: Lectura, aprovació i signatura de l’acta de la sessió anterior. Les actes seran signades pel Secretari i pel President de la Junta Directiva. Lectura de les ponències, lectura i discussió de les esmenes i votació. Les votacions es faran de la forma que determini la Presidència, essent nominals si ho sol·liciten al menys tres associats i s’aprova per majoria. Discutides i votades totes les ponències consignades en l’ordre del dia de la Junta General, es dedicarà el temps necessari per a que els associats puguin exposar projectes, proposicions, demanda de declaracions i preguntes a la Directiva.
De les actes de les sessions es redactarà una nota que serà posada a disposició pública i de tots els associats.

Article 12.
La Junta Directiva de l’Associació Catalana representarà a l’Associació en tots els actes que corresponguin. Té al seu càrrec vetllar pel prestigi de l’Associació, cuidar de l’organització i administració de la mateixa, portar a la superioritat competent els projectes, aspiracions i necessitats professionals dels metges forenses, complir i executar els acords de la Junta i vigilar l’observança de les normes i reglaments.
Estarà constituïda per un President, un Sots-President, un Secretari, un Tresorer i almenys quatre Vocals.
El President, el Sots-President, el Secretari i el Tresorer constituiran la Junta Permanent, que es reunirà amb la precisa freqüència solucionant els assumptes de competència corporativa. Podrà convocar el ple de la Junta Directiva i aquesta a la Junta General per examinar qüestions que per la seva importància i transcendència ho requereixin.

Article 13.
La Junta Directiva en els seus càrrecs de President, Sots-President, Secretari i Tresorer, serà renovada cada quatre anys per la Junta General entre els membres de l’ACMF.
La Junta Directiva podrà ser reelegida al termini del seu mandat. El resultat serà posat en coneixement del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, de l’Associació Nacional de Metges Forenses i de tots els associats. En el cas que algun dels càrrecs de la Junta Permanent hagués d’abandonar o abandonés voluntàriament el seu càrrec de representació, aquest podrà ser substituït per un membre de la resta de la Junta Permanent (incloent la possibilitat d’integrar a aquesta a algun dels vocals, i com a vocal algun altre associat) fins a les properes eleccions.
L’elecció i renovació dels càrrecs es farà per sufragi personal o postal nominatiu secret a una de les candidatures presentades pels metges forenses associats. Dita candidatura tancada inclourà els càrrecs de President, Sots-President, Secretari i Tresorer. La candidatura escollida designarà els vocals. El període electoral durarà cinc dies, havent de trametre les paperetes de la votació, quan aquesta es faci per correu, al domicili que l’Associació indiqui.
L’escrutini es farà a la capital el dia i hora assenyalats amb vuit dies d’antelació. Presidirà l’escrutini el President de la Junta i actuaran de secretaris escrutinadors els dos metges forenses de menor antiguitat al cos de metges forenses, que no formin part de cap de les candidatures presentades i que siguin presents a l’acte.
En la Junta d’escrutini s’obriran els sobres rebutsi es deixaran les paperetes dins una urna disposada a l’efecte. A continuació s’invitarà als assistents que no haguessin tramés el seu vot per correu, per que l’emetin i acte seguit es procedirà a l’escrutini.
L’acte d’escrutini es consignarà en el llibre d’actes de la Junta Directiva de l’Associació Catalana.

Article 14.
Seran funcions del President:

 1. Representar a l’Associació Catalana davant les autoritats i en tots els actes administratius, judicials i notarials, amb les facultats que li confereix l’Estatut i les que puguin atorgar-li la Junta Directiva o la Junta General.
 2. Cuidar del compliment dels acords de la Junta General, de la Junta Directiva i de la Junta Permanent, així com complir i fer complir als associats els preceptes reglamentaris.
 3. Convocar i presidir la Junta General, la Junta Directiva i la Junta Permanent, dirigint les deliberacions i votacions.
 4. Ordenar de per sí o per delegació els pagaments precisos per atendre les obligacions de l’Associació.
 5. Autoritzar amb la seva signatura i el vist i plau tots els documents que no siguin de tràmit normal.

Article 15.
Seran funcions del Sots-President: Les mateixes del President en l’absència del mateix o per la seva delegació.

Article 16.
Seran funcions del Secretari:

 1. Resoldre totes les activitats pertinents i de tràmit.
 2. Actuar en les sessions de la Junta General, de la Junta Directiva i de la Junta Permanent, redactant les oportunes actes que legalitzarà amb la seva signatura.
 3. Donar fe en tots els actes, sessions i contractes en el que sigui part interessada l’Associació.
 4. Custodiar els llibres d’actes, documentació, fitxers i arxiu de l’Associació.
 5. Estendre i signar tots els documents i expedir certificacions que portaran quan sigui precís el vist i plau del President.
 6. En absència del President i del Sots-President, representarà el primer i portarà la seva delegació.
 7. Comunicar i donar difusió de les convocatòries de les assemblees i resolucions a tots els associats.

Article 17.
Seran funcions del tresorer:

 1. La custòdia de fons i valors d l’Associació.
 2. Organitzar la recaptació d’ingressos i fer els corresponents pagaments amb arranjament al pressupost aprovat i els acords adoptats per la Junta General o la Junta Permanent. Els pagaments no es podran fer sense el vist i plau del President. De les recaptacions es faran ingressos en els comptes corrents o d’estalvi obertes en establiments bancaris a nom de l’Associació.
 3. Presentar en la Junta General, per la seva aprovació, l’estat de comptes corresponent al període comprés entre aquelles i l’anterior aprovat (com a mínim en assemblea ordinària).

Títol tercer

Article 18.
Constituiran els fons de l’Associació: Les quotes que es fixin per la Junta General, els donatius, bens o legats que les corporacions o particulars cedeixin, així com les subvencions que li siguin atorgades i els ingressos que obtingui per les organitzacions que estableixi o els dictàmens que emeti.

Article 19.
La recaptació de les quotes es farà per la Tresoreria en la forma que acordi la Junta General.

Article 20.
Es consideraran despeses generals de l’Associació:

 1. Els corresponents al local o domicili de l’Associació.
 2. L’import de la nòmina del personal i el del material, així com el de correu.
 3. L’import de les publicacions de caire medicolegal que es poden realitzar i/o subvencionar.
 4. Les despeses de representació dels membres de la Junta Permanent, quan aquestes es produeixin en interès directe de l’Associació i degudament justificats.
 5. L’adquisició de llibres i revistes (també en versió on line) d’interès per l’Associació o pels seus membres.
 6. Aportació a congressos, jornades i simposis relacionats a l’Associació i per acord de la Junta Permanent. - Import de Premis o Beques que poden establir-se per ajuda d’estudis científics i despeses extraordinàries o circumstancials acordades per la Junta General o la Junta Permanent.
 7. Import de Premis o Beques que poden establir-se per ajuda d’estudis científics i despeses extraordinàries o circumstancials acordades per la Junta General o la Junta Permanent.
 8. Les despeses derivades de la difusió de l’Associació Catalana de Metges Forenses, així com la seva presència pública, ja sigui per mitjans escrits o per Internet.

Article 21.
La Junta General determinarà la quota anual. Aquesta es fixarà en virtut del que sigui proposat pel Tresorer, tenint en compte el pressupost de despeses aprovades.
Es determinarà, també, la part de la quota que caldrà satisfer a l’ANMF, en funció dels acords i obligacions adquirits amb la mateixa.

Títol quart

Article 22.
L’Associació procurarà la projecció de la medicina forense a la avantguarda dels estudis científics que li competeixen. Col·laborarà amb l’Institut de Medicina Legal de Catalunya en tot allò que pugui millorar el funcionament i organització de la medicina forense institucional.

Article 23.
La Junta Directiva coordinarà l’organització de reunions, simposis i congressos per difondre el sentiment corporatiu i tot allò que pugui beneficiar al servei medicoforense, a manifestar la seva competència i destacar el nivell cultural dels metges forenses.

Article 24.
L’Associació patrocinarà els interessos individuals i col·lectius dels associats, mantenint la màxima harmonia i més estreta col·laboració, procurant una eficaç orientació pel compliment de serveis, i formularà projectes, modificacions estatutàries i iniciatives per l’ampliació o millora dels serveis davant la superioritat.

Article 25.
L’Associació Catalana de Metges Forenses tindrà personalitat i capacitat jurídica per adquirir, posseir, administrar i transmetre bens de tota mena i representar als seus associats davant els Tribunals de Justícia i altres Institucions en totes aquelles actuacions que es derivin de l’activitat medicoforense, de conformitat amb les disposicions vigents.

Article 26.
En cas de dissoldre’s l’Associació, la destinació dels seus fons i bens mobles i immobles i valors i drets que posseeixi, es resoldrà plenament per majoria absoluta per la Junta General, convocada per aquest particular i, si això no fora possible, per la Junta Directiva.

Disposició transitòria

Queden derogades totes les normes anteriors i aquelles que s’oposin o contradiguin, en qualsevol dels seus termes, allò disposat en aquests Estatuts. En concret, queden derogats els estatuts anteriors. Per a tot allò que no estigués contemplat en els presents Estatuts, s’acudirà a allò previst en la LO 1/2002, de 22 de març, Reguladora del Dret d’Associació, i disposicions complementàries.